Ẩn số về những lời tiên tri của Nostradamus

Nostradamus và những lời tiên tri huyền bí

Những lời tiên tri của Nostradamus thường tối nghĩa và khó hiểu, hoặc có thể diễn giải theo nhiều nghĩa. Nhiều câu của ông bị hiểu sai, thậm chí là suy diễn sai có chủ đích chỉ để chứng minh rằng ông có thể dự đoán nhiều loại sự kiện khác nhau.

Tags: ,


Quan điểm của Đạt Lai Lạt Ma về bạo lực

Quan điểm của Đạt Lai Lạt Ma về bạo lực

Bạo lực luôn luôn phát sinh từ u mê. Nhất là nó bùng lên khi con người không nghĩ đến những hậu quả đưa đến từ hành vi của họ. Bạo động đưa đến đau khổ cho kẻ khác, và hậu quả của bạo động lại là đớn đau cho chính ta.

Tags: , , ,