Mối quan hệ giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á

Mối quan hệ giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á

Giáo dục là điều kiện cần thiết giúp các nước đang phát triển thu hẹp khoảng cách về công nghệ với các nước phát triển. Chính sách giáo dục cần xem xét các khía cạnh phi tài chính, phi kinh tế: bảo tồn văn hóa, liên kết xã hội.

Tags: , ,