Thói chơi bời của vua Bảo Đại và sự ‘mở đường’ cho du lịch ở Việt Nam

Thói chơi bời của vua Bảo Đại và sự ‘mở đường’ cho du lịch ở Việt Nam

“Khi trở về Việt Nam lên ngôi Hoàng đế, tôi sẽ chẳng làm gì cả, mà chỉ hưởng lạc những thú vui trần thế”. Đó là một trong những tuyên bố của Thái tử Vĩnh Thụy khi rời Pháp để về tiếp tục “làm vua” một nước.

Tags: , , , ,