Về quan điểm vô vi của Lão Tử và vô vi của đạo Phật

Về quan điểm vô vi của Lão Tử và vô vi của đạo Phật

Con người ngày càng đánh mất chính mình trong xã hội hiện tại. Sự tranh giành về quyền lợi, vật chất đã làm mất dần những giá trị đạo đức. Quan niệm vô vi của Lão Tử và thế giới quan tương tự của Phật giáo đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Tags: , ,

Quan niệm về nhân quả trong triết học Phật giáo

Quan niệm về nhân quả trong triết học Phật giáo

Tư tưởng nhân quả của Phật giáo có sự kế thừa nhất định đồng thời có sự phê phán các khía cạnh khác nhau trong các quan niệm chính thống và không chính thống của triết học Ấn Độ, để từ đó xây dựng nên hệ thống quan điểm nhân quả riêng.

Tags: ,