Gợi mở hai mô hình chính sách cho phát triển bền vững ở Việt Nam

Gợi mở hai mô hình chính sách cho phát triển bền vững ở Việt Nam

Để thực hiện tốt và hiệu quả các định hướng ưu tiên phát triển bền vững nền kinh tế thì việc nghiên cứu, tham khảo các mô hình  chính sách phát triển bền vững ở các nước là hết sức cần thiết. 

Tags: ,

Đô thị hóa bền vững phải gắn với hạnh phúc của mỗi gia đình

Phát triển đô thị bền vững sẽ tạo ra nền móng chắc chắn để gắn kết các gia đình – vốn là những tế bào của xã hội – qua đó đảm bảo tương lai phát triển bền vững của cả xã hội trong thời đại đô thị hóa.

Tags: , ,