Điểm qua một số đô thị sinh thái trên thế giới

Điểm qua một số đô thị sinh thái nổi tiếng trên thế giới

Đô thị sinh thái là thành phố tập trung vào nâng cao sức khỏe của người dân và xã hội thông qua quy hoạch và quản lý đô thị, khai thác lợi ích của các hệ sinh thái, bảo vệ và duy trì những tài sản này cho các thế hệ tương lai.

Tags: ,

Sinh thái học đô thị: Nền tảng khoa học cho phát triển bền vững đô thị

Sinh thái học đô thị: Nền tảng khoa học cho phát triển bền vững đô thị

Sinh thái học đô thị là tiền đề để đưa những ý tưởng, nguyên tắc và chiến lược sinh thái vào thực tiễn nhằm đem lại những lợi ích thực tế và lâu dài trong quy hoạch cảnh quan và đô thị.

Tags: , ,

Bàn về mối quan hệ kinh tế – môi trường trong xã hội đương đại

Bàn về mối quan hệ kinh tế – môi trường trong xã hội đương đại

Quan hệ kinh tế – môi trường là mối quan hệ giữa con người, xã hội với giới tự nhiên trong quá trình hoạt động kinh tế suốt chiều dài lịch sử. Mối quan hệ này đã biến đổi nhanh từ khi loài người hình thành nền kinh tế thị trường.

Tags:

Đô thị và biến đổi khí hậu: Những dịch chuyển trong tương lai gần

Đô thị và biến đổi khí hậu: Những dịch chuyển trong tương lai gần

Thảm họa đô thị là nguy cơ đối với các thành phố trong biến đổi khí hậu: Biến đổi khí hậu là yếu tố đe dọa chính đối với hạ tầng đô thị và chất lượng cuộc sống.

Tags: , ,