Những gợi mở về việc phát triển tầng lớp trung lưu Việt Nam

Những gợi mở về việc phát triển tầng lớp trung lưu Việt Nam

Tầng lớp trung lưu là tập hợp những người thuộc tầng lớp giữa trong tháp phân tầng xã hội, có sự độc lập tương đối về mặt kinh tế; có sự tương đồng văn hóa, lối sống, mức thu nhập, trình độ học vấn…

Tags: ,