Làm gì để người nghèo không rơi vào cảnh khốn cùng vì COVID-19?

Làm gì để người nghèo không rơi vào cảnh khốn cùng vì COVID-19?

Những người thuộc tầng lớp trung lưu như tôi còn cầm cự, xoay sở được do có nền tảng như tấm bằng đại học hay một quỹ tiết kiệm nho nhỏ. Những lao động nghèo, không nhiều người có điều kiện này.

Tags: , ,