Về mệnh lệnh ‘nhìn thẳng vào sự thật’ của một nền văn học lành mạnh

Về mệnh lệnh ‘nhìn thẳng vào sự thật’ của một nền văn học lành mạnh

Mọi sự che đậy, hoặc bóp méo, xuyên tạc sự thật bất cứ vì động cơ gì, rồi đều phải được đặt lại, phải trả giá, và việc sửa chữa bức tranh hiện thực cho đúng sự thật là một trách nhiệm lịch sử cho mọi thế hệ

Tags: ,