Biến đổi lịch sử và sự tác động đến motif truyện kể dân gian

Biến đổi lịch sử và sự tác động đến motif truyện kể dân gian

Bắt đầu với giả thuyết về khả năng tự sản sinh cốt truyện trong nghiên cứu truyện kể dân gian, các nhà nhân loại học Anh thế kỷ 19 đã gắn tác phẩm văn học dân gian với hiện thực lịch sử xã hội của dân tộc mà nó phát sinh và truy tìm cội nguồn văn học từ bản chất tâm lý tộc người.

Tags: