Sự sinh tồn của các ngôn ngữ thiểu số ở Việt Nam hiện nay

Sự sinh tồn của các ngôn ngữ thiểu số ở Việt Nam hiện nay

Nhiều ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang suy yếu. Một bộ phận đáng kể người dân tộc thiểu số quên tiếng dân tộc mình. Việc bảo tồn và phát triển ngôn ngữ dân tộc thiểu số cần phải được chú ý hơn nữa.

Tags: , ,