Chuyện Nữ thần Tự do cưới ông Paul Bert rồi trèo lên nóc Tháp Rùa Hà Nội

Chuyện Nữ thần Tự do cưới ông Paul Bert rồi trèo lên nóc Tháp Rùa Hà Nội

So với bức tượng nổi tiếng đặt ở New York thì tượng thần Tự do ở Hà Nội có một số phận chìm nổi hơn nhiều và cái kết thúc đặc biệt của nó như một cách người Việt muốn tuyên bố với thế giới.

Tags: ,

‘Giải độc’ cho một quan điểm lịch sử nguy hiểm

Việt Nam đã ‘đuổi đi những nền văn minh nhân loại’: Một quan điểm lịch sử đặc biệt nguy hiểm

Có thật là “Việt Nam không đánh thắng mấy đế quốc to, mà đã đuổi đi những nền văn minh của nhân loại” như quan điểm mà các thành phần thân phương Tây đang rêu rao?

Tags: , , ,