Ly kỳ chuyện ‘Bao Công’ nước Việt phá án sư hổ mang giết người

Ly kỳ chuyện ‘Bao Công’ nước Việt phá án sư hổ mang giết người

Một trong những nhân vật nổi tiếng về tài xử án trong sử Việt là quan Thượng thư bộ Hình Nhữ Đình Hiền, ông làm quan trải 5 triều vua thời kỳ vua Lê – chúa Trịnh ở Đàng Ngoài, danh tiếng lẫy lừng một thời.

Tags: , ,


Trả lại vị trí lịch sử xứng đáng cho Ngô Thì Nhậm

Trả lại vị trí lịch sử xứng đáng cho Ngô Thì Nhậm

Tuy tên Ngô Thì Nhậm trên bia Văn Miếu đã bị đục bỏ, nhưng ngày nay đã có đầy đủ cơ sở để nhìn lại cuộc đời ông và trả lại cho ông chân giá trị của một người trí thức lỗi lạc.

Tags: , , , , ,