Đọc lại đề cương cải cách giáo dục của Giáo sư Hoàng Tụy

Đọc lại đề cương cải cách giáo dục của Giáo sư Hoàng Tụy

Đã đến lúc chúng ta phải có sự lựa chọn: hoặc là tiếp tục con đường cũ, trong nền giáo dục lạc hướng, ngày càng tụt hậu so với thế giới, hoặc là cương quyết thay đổi tư duy, thực hiện bước ngoặc cơ bản, mở đường cho một giai đoạn giáo dục khai phóng phát triển.