Huyền thoại đỏ và huyền thoại đen về giáo dục thuộc địa Đông Dương

Huyền thoại đỏ và huyền thoại đen về nền giáo dục Đông Dương thuộc địa

Tranh cãi về vai trò, đóng góp của chữ quốc ngữ cũng như “công” hay “tội” của linh mục Alexandre de Rhodes cho thấy rằng để nhìn nhận về những di sản của giáo dục dưới thời thuộc địa là không đơn giản.

Tags: , ,

‘Lịch sử phải là môn học quan trọng bậc nhất trong đổi mới giáo dục’

‘Lịch sử phải là môn học quan trọng bậc nhất trong đổi mới giáo dục’

Khi thấy học sinh học Lịch sử quá kém, đang “ghẻ lạnh” môn Lịch sử, thay vì giảm bớt giá trị của bộ môn này, điều cần làm là phải thay đổi lại cách dạy, cách học Lịch sử và trả môn học này về vị trí xứng đáng của nó..

Tags: ,