Sao không đưa bộ môn giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy?

Sao không đưa bộ môn giáo dục môi trường vào chương trình giảng dạy?

Một số quốc gia láng giềng như: Indonesia, Malaysia, Singapore… đã vận dụng bộ môn giáo dục môi trường vào giảng dạy. Điều này giúp học sinh, sinh viên có thể nắm bắt, ý thức được vấn đề bảo vệ môi trường quan trọng thế nào.

Tags: ,