Gợi mở hai mô hình chính sách cho phát triển bền vững ở Việt Nam

Gợi mở hai mô hình chính sách cho phát triển bền vững ở Việt Nam

Để thực hiện tốt và hiệu quả các định hướng ưu tiên phát triển bền vững nền kinh tế thì việc nghiên cứu, tham khảo các mô hình  chính sách phát triển bền vững ở các nước là hết sức cần thiết. 

Tags: ,