Sự sinh tồn của các ngôn ngữ thiểu số ở Việt Nam hiện nay

Sự sinh tồn của các ngôn ngữ thiểu số ở Việt Nam hiện nay

Nhiều ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam đang suy yếu. Một bộ phận đáng kể người dân tộc thiểu số quên tiếng dân tộc mình. Việc bảo tồn và phát triển ngôn ngữ dân tộc thiểu số cần phải được chú ý hơn nữa.

Tags: , ,

Vua Lê Thái Tổ có phải là người Mường?

Vua Lê Thái Tổ có phải là người Mường?

Đồng bào vùng Lam Sơn ngày nay vẫn thường gọi Lê Lợi là đạo Cham và Nguyễn Thận ở Mục Sơn là đạo Mục. Căn cứ vào những tài liệu đã có và thành phần cư dân ở vùng Lam Sơn hiện nay phần lớn là người Mường…

Tags: , , , ,

Chia rẽ sắc tộc – hệ lụy dai dẳng mà đế quốc thực dân để lại ở Việt Nam

Chia rẽ sắc tộc: Âm mưu thâm độc và hệ lụy mà đế quốc thực dân để lại ở Việt Nam

Có đủ sự tinh khôn và trải nghiệm trong các vấn đề dân tộc và thuộc địa, bọn thực dân đã khoác lên khái niệm “thượng” màu sắc phân biệt sắc tộc. Một hành động đầy man rợ…

Tags: , , ,