Về cuộc đua kiểm soát trí tuệ nhân tạo trên thế giới hiện nay

Về cuộc đua kiểm soát trí tuệ nhân tạo trên thế giới hiện nay

Mặc dù gặp phải cùng một mối lo ngại, Mỹ, Trung Quốc và EU đã bắt đầu phát triển cách kiểm soát công nghệ AI rất khác nhau, dựa trên các giá trị và hệ tư tưởng được coi là quan trọng nhất trong xã hội của họ.

Tags: , , , ,