‘Made in Vietnam’ thời hội nhập quốc tế: Đừng tự hào một cách thiếu hiểu biết

‘Made in Vietnam’ thời hội nhập quốc tế: Đừng tự hào một cách thiếu hiểu biết

Không biện minh giúp các doanh nghiệp đã lầm lỗi, nhưng nguyên nhân sâu xa của mọi lỗi lầm đã đến từ hai phía. Bởi lẽ người tiêu dùng và cả nhà sản xuất chưa kịp thay đổi ý niệm thế nào là một “sản phẩm Việt” trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.

Tags: ,