Mối quan hệ nghệ thuật – đời sống và sự ra đời của mỹ học hiện đại

Mối quan hệ nghệ thuật – đời sống và sự ra đời của mỹ học hiện đại

Việc thiếu mục đích bên ngoài được bù lại bằng vô số những mục đích bên trong, tức là mối quan hệ giữa các bộ phận và các yếu tố của tác phẩm. Nhờ vào nghệ thuật, cá nhân con người có thể đạt đến sự tuyệt đối.

Tags: ,