Vai trò của nghệ thuật trong đời sống dười góc nhìn tâm lý học nghệ thuật

Vai trò của nghệ thuật trong đời sống dười góc nhìn tâm lý học nghệ thuật

Giáo dục Nghệ thuật có vai trò quan trọng và cần thiết để góp phần trang bị một cách cơ bản và toàn diện cho con người. Dưới góc nhìn của Tâm lý học Nghệ thuật, nghệ thuật lại càng có vai trò quan trọng hơn đối với đời sống con người.

Tags: , ,


Bàn về cái riêng và cái chung trong nghệ thuật

Bàn về cái riêng và cái chung trong nghệ thuật

Nghệ thuật muôn thuở là vấn đề của cá nhân. Xuất phát từ trải nghiệm, từ câu chuyện, từ cảm xúc của chính mình để làm ra tác phẩm. Chỉ có con đường duy nhất đó thì chuyện của mình mới đến được với những người khác, đụng chạm được vào người khác.

Tags: