Định hướng Phật giáo cho phát triển kinh tế và sử dụng tài nguyên bền vững

Định hướng Phật giáo cho phát triển kinh tế và sử dụng tài nguyên bền vững

Từ kinh nghiệm tức thời cũng như các triển vọng dài hạn, nghiên cứu của kinh tế học Phật giáo có thể được đề xuất cho những ai tin rằng sự phát triển kinh tế quan trọng hơn bất cứ giá trị tinh thần hay tôn giáo nào.

Tags: , ,