Trở về với tự nhiên – một phản ứng của nền văn minh

Trở về với tự nhiên – một phản ứng của nền văn minh

Quá say sưa với những khiếm khuyết của mình trong nhận thức, trong hành vi ứng xử với tự nhiên, chỉ đến khi phải trả giá đắt cho những sai lầm của mình, loài người mới bừng tỉnh trước uy lực của tự nhiên…

Tags: ,


Vấn đề phát triển biền vững trong thời đại toàn cầu hóa

Vấn đề phát triển biền vững trong thời đại toàn cầu hóa

Sự phát triển của con người và xã hội chịu ảnh hưởng của nhiều mối quan hệ tương tác với nhau, bồi trúc cho nhau và sự phát triển ấy được gọi là sự phát triển trong thế cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.

Tags: ,