Sáu hành động giải thoát theo quan điểm Phật giáo

Sáu hành động giải thoát theo quan điểm Phật giáo

Nếu một người từng bước từng bước đưa các hoạt động này trở thành một thói quen hàng ngày thì đời sống sẽ ngày càng trở nên có định hướng, hướng về lợi lạc của tất cả chúng sinh…

Tags: , , ,


Luật nhân quả không đơn thuần chỉ là luật thưởng phạt

Luật nhân quả không đơn thuần chỉ là luật thưởng phạt

Nhân quả thường được hiểu như một luật thưởng phạt. Bởi thế nhiều người sợ luật nhân quả, không dám làm ác, vì làm ác sẽ bị quả báo xấu mai sau. Hoặc ngược lại, có người cúng dường bố thí thật nhiều để mai sau thọ hưởng phước báo.

Tags: , ,