Bài diễn văn đau đớn của thủ lĩnh da đỏ Seattle

Bài diễn văn đau đớn của thủ lĩnh da đỏ Seattle

Tôi đã thấy xác một ngàn con bò rừng thối rữa trên cánh đồng, bỏ lại khi người da trắng từ trên các chuyến tầu hỏa đi qua bắn chúng chết. Tôi là một người man rợ, tôi không hiểu tại sao con ngựa sắt phun khói của các ông lại quan trọng hơn những con bò rừng mà chúng tôi chỉ giết để sinh sống.

Tags: ,

Nhận định chung về phát triển du lịch bền vững từ góc độ môi trường

Phát triển du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu về hiện tại của du khách và người dân bản địa, trong khi vẫn quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các nguồn tài nguyên cho phát triển du lịch trong tương lai

Tags: ,