Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về áp dụng thị trường chất lượng nước

Kinh nghiệm một số quốc gia trên thế giới về áp dụng thị trường chất lượng nước

Thị trường chất lượng nước (WQT) được sử dụng như một công cụ kinh tế để kiểm soát ô nhiễm nguồn nước. WQT đã được áp dụng ở một số quốc gia như Australia, Canada, Mỹ, New Zealand và đang được nghiên cứu tại một số nước khác như Phần Lan, Thụy Điển.

Tags:


Vấn đề bảo vệ tài nguyên nước toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Vấn đề bảo vệ tài nguyên nước toàn cầu trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Nguồn nước, năng lượng, nông nghiệp và khí hậu luôn có mối quan hệ khăng khít. Khi khí hậu biến đổi theo chiều hướng xấu sẽ dẫn đến sự đi xuống trong chất lượng của các yếu tố khác, đặc biệt là nguồn nước.

Tags: ,