Câu chuyện lịch sử lý thú về máy nước và nước máy ở Hà Nội xưa

Câu chuyện lịch sử lý thú về máy nước và nước máy ở Hà Nội

Năm 1882, thực dân Pháp chiếm thành Hà Nội, sau khi thiết lập bộ máy cai trị thì đến năm 1894 chính quyền thực dân bắt đầu xây dựng thành phố và phát hiện ra một túi nước khổng lồ…

Tags: , , , ,