Năm dạng phá rừng và hệ lụy cho

Năm dạng phá rừng và hệ lụy cho cho sự phát triển bền vững của đất nước

Mất rừng vì yếu kém quản lý hay vì lợi ích nhóm có thể ghép vào hành vi lãng phí, tham nhũng với tổng giá trị thất thoát bằng giá trị rừng đã mất cộng với giá trị thiệt hại bởi tai biến thiên nhiên do mất rừng gây ra.

Tags: ,