Thời đại hội nhập, mất văn hóa là mất tất cả

Thời đại hội nhập, mất văn hóa là mất tất cả

Nước chảy xa vì nguồn nó sâu. Kinh tế có phát triển ổn định là bởi sau lưng nó là cả một nền văn hóa có độ đằm của lịch sử. Phát triển bền vững ắt hẳn phải bắt đầu từ vấn đề chủ thể văn hóa của chúng ta hiện nay

Tags: ,