Cần coi số đơn sáng chế là mục tiêu của chiến lược khoa học và công nghệ

Cần coi số đơn sáng chế là mục tiêu của chiến lược khoa học và công nghệ

Số lượng các sáng chế – đặc biệt là số lượng đơn sáng chế quốc tế nộp qua hệ thống PCT – là chỉ số quan trọng và đơn giản nhất để đánh giá mức độ phát triển của một đất nước.

Tags: , ,