Chỉ có lũ súc vật mới không nhìn ra tội ác diệt chủng của Israel ở Dải Gaza

Chỉ có lũ súc vật mới làm ngơ trước tội ác diệt chủng của Israel ở Dải Gaza

Mục tiêu chiến tranh của Israel đã đủ rõ ràng. Một tội ác lớn đang diễn ra. Nhà nước Do Thái tiếp tục dự án tiêu diệt toàn bộ một dân tộc – hiện tại và quá khứ cũng như tương lai của họ.

Tags: , , ,

Những vấn đề chính trong Thông điệp Liên bang 2024 của Tổng thống Nga

Những vấn đề chính trong Thông điệp Liên bang 2024 của Tổng thống Nga

Nga sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do, bảo tồn lịch sử và truyền thống, phát triển hơn nữa các thể chế dân chủ và bảo vệ chủ quyền của mình, không cho phép bất kỳ ai can thiệp vào công việc nội bộ của đất nước.

Tags: , ,

‘Cân bằng quyền lực’ – thuật ngữ xương sống trong quan hệ quốc tế

‘Cân bằng quyền lực’ – thuật ngữ xương sống trong quan hệ quốc tế

Thuật ngữ “Cân bằng quyền lực” có ảnh hưởng quan trọng đến việc hoạch định chính sách đối ngoại của các quốc gia, đồng thời cũng giải thích nguyên nhân dẫn đến sự thiết lập những trật tự thế giới mới.

Tags: ,