Một cái nhìn về văn hóa cầm quyền của giới lãnh đạo Singapore

Một cái nhìn về văn hóa cầm quyền của giới lãnh đạo Singapore

Đặt mục tiêu của đất nước lên trước hết, lãnh đạo của Singapore nêu cao sự gương mẫu, trách nhiệm truyền cảm hứng, hay nói cách khác là đề cao và sử dụng sự gương mẫu làm phương thức lãnh đạo.

Tags: , ,