Bàn về nhóm áp lực trong đời sống chính trị các nước tư bản

Bàn về nhóm áp lực trong đời sống chính trị các nước tư bản

Nhóm áp lực là một bộ phận quan trọng trong các nhân tố cấu thành hệ thống chính trị các nước tư bản, đóng vai trò kiềm chế, đối trọng với các cơ quan quyền lực nhà nước nhằm đạt những lợi ích nhất định

Tags: , , ,

Về cơ chế đảng phái chính trị, tổ chức xã hội tham gia kiểm soát quyền lực ở một số nước

Về cơ chế đảng phái chính trị, tổ chức xã hội kiểm soát quyền lực ở một số nước

Để đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, Việt Nam phải đổi mới chính trị, thiết lập cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước có hiệu quả.

Tags: , , ,

Bàn về nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bàn về nhà nước xã hội chủ nghĩa

Bàn về nhà nước xã hội chủ nghĩa, từ sự xuất hiện của nó song hành với dân tộc, bản chất của nó như bản chiếu rộng của con người, sự tồn tại của nó như hành động của con người đến việc tại sao độc lập là không có gì quý hơn.

Tags: , ,

Chủ nghĩa dân tộc và vấn đề quan hệ giữa các dân tộc trong thế giới hiện đại

Chủ nghĩa dân tộc và vấn đề quan hệ giữa các dân tộc thời hiện đại

Ở một góc độ nào đó, chủ nghĩa dân tộc trước hết là một hiện tượng văn hóa – xã hội, mà trong nhiều trường hợp, nó được thể hiện với tư cách vỏ bọc đặc biệt để che đậy những lợi ích và động cơ

Tags: ,

Học thuyết sức mạnh biển hiện đại và triển vọng áp dụng với Việt Nam

Học thuyết sức mạnh biển hiện đại và triển vọng áp dụng với Việt Nam

Giới thiệu về lý thuyết Sức mạnh biển hiện đại và phân tích các thành tố sức mạnh biển của Việt Nam theo học thuyết này, từ đó đề xuất một số giải pháp bảo vệ sức mạnh biển.

Tags: , ,

Một cái nhìn về văn hóa cầm quyền của giới lãnh đạo Singapore

Một cái nhìn về văn hóa cầm quyền của giới lãnh đạo Singapore

Đặt mục tiêu của đất nước lên trước hết, lãnh đạo của Singapore nêu cao sự gương mẫu, trách nhiệm truyền cảm hứng, hay nói cách khác là đề cao và sử dụng sự gương mẫu làm phương thức lãnh đạo.

Tags: , ,