Bàn về nhóm áp lực trong đời sống chính trị các nước tư bản

Bàn về nhóm áp lực trong đời sống chính trị các nước tư bản

Nhóm áp lực là một bộ phận quan trọng trong các nhân tố cấu thành hệ thống chính trị các nước tư bản, đóng vai trò kiềm chế, đối trọng với các cơ quan quyền lực nhà nước nhằm đạt những lợi ích nhất định

Tags: , , ,

Cơ sở lý luận địa chính trị của cường quốc và vị thế Việt Nam

Vị thế địa chính trị và tiềm năng trở thành cường quốc của Việt Nam

Vị thế địa chính trị của quốc gia là vị trí và vai trò của quốc gia trong hệ thống địa chính trị các nước trong khu vực cũng như toàn cầu, được xác định bằng tiềm lực chính trị, kinh tế, quân sự, dân số và trí tuệ.

Tags: ,


Chủ nghĩa dân tộc và vấn đề quan hệ giữa các dân tộc trong thế giới hiện đại

Chủ nghĩa dân tộc và vấn đề quan hệ giữa các dân tộc thời hiện đại

Ở một góc độ nào đó, chủ nghĩa dân tộc trước hết là một hiện tượng văn hóa – xã hội, mà trong nhiều trường hợp, nó được thể hiện với tư cách vỏ bọc đặc biệt để che đậy những lợi ích và động cơ

Tags: ,