Ngoại giao văn hóa của Nhật Bản và bài học đối với Việt Nam

Ngoại giao văn hóa của Nhật Bản và bài học đối với Việt Nam

Ngoại giao văn hóa cần gắn chặt, bổ trợ cho ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế. Nhật Bản xác định ngoại giao văn hóa cần liên kết chặt chẽ với các chính sách thương mại quốc tế…

Tags: , , ,

Văn hóa Việt Nam mang thuộc tính Đông Á hay Đông Nam Á?

Văn hóa Việt Nam mang thuộc tính Đông Á hay Đông Nam Á?

Việt Nam thuộc nền văn hóa Đông Nam Á hay Đông Á, đó là một vấn đề được đặt ra khá sớm và đã có nhiều quan điểm, nhiều cách lý giải khác nhau mà cho đến nay cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc.

Tags: , , , ,

Hợp tác nhóm: Lý thuyết, thực tiễn và hàm ý với đối ngoại Việt Nam

Hợp tác nhóm: Lý thuyết, thực tiễn và hàm ý với đối ngoại Việt Nam

Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn tăng, hợp tác đa phương toàn cầu gặp thách thức, các nước nhỏ, tầm trung, phải linh hoạt mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế nhằm huy động tối đa nguồn lực phát triển.

Tags: ,