Văn hóa Việt Nam mang thuộc tính Đông Á hay Đông Nam Á?

Văn hóa Việt Nam mang thuộc tính Đông Á hay Đông Nam Á?

Việt Nam thuộc nền văn hóa Đông Nam Á hay Đông Á, đó là một vấn đề được đặt ra khá sớm và đã có nhiều quan điểm, nhiều cách lý giải khác nhau mà cho đến nay cuộc tranh luận vẫn chưa kết thúc.

Tags: , , , ,

Đông Á và Việt Nam – địa chính trị và văn hóa, từ lịch sử đến hiện đại

Đông Á và Việt Nam – địa chính trị và văn hóa, từ lịch sử đến hiện đại

Sự phát triển của Đông Á và Việt Nam ngoài việc phụ thuộc các yếu tố địa chính trị và văn hóa, còn chịu sự tác động của các yếu tố hội nhập quốc tế, sự phát triển của khoa học công nghệ…

Tags: , , ,

Mối quan hệ giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á

Mối quan hệ giữa giáo dục và tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á

Giáo dục là điều kiện cần thiết giúp các nước đang phát triển thu hẹp khoảng cách về công nghệ với các nước phát triển. Chính sách giáo dục cần xem xét các khía cạnh phi tài chính, phi kinh tế: bảo tồn văn hóa, liên kết xã hội.

Tags: , ,