Làm gì để ‘vàng hóa’ lực lượng lao động của Việt Nam?

Làm gì để ‘vàng hóa’ lực lượng lao động của Việt Nam?

Việt Nam đã khá chậm chân, quá nửa thời kỳ dân số vàng đã trôi qua, thời gian để bứt phá không còn nhiều. Đây là lúc cần có cuộc cải cách đột phá về giáo dục đại học, giáo dục nghề cũng như KH&CN.

Tags: , , ,

Phong trào thực học: Từ Nhật Bản, Triều Tiên đến Việt Nam

Phong trào thực học: Từ Nhật Bản, Triều Tiên đến Việt Nam

“Thực học” là một phong trào tiền duy tân, tiền hiện đại hóa đóng góp lớn vào công cuộc khai hóa và duy tân đất nước tại Nhật Bản và Triều Tiên vào thế kỷ 19.

Tags: , , , , ,