Trung Quốc đã trở thành một siêu cường về công nghệ như thế nào?

Trung Quốc đã trở thành một siêu cường về công nghệ như thế nào?

Sự trỗi dậy của Trung Quốc không đơn giản là kết quả của việc sao chép công nghệ phương Tây hay đột phá khoa học, mà ở một mức độ đáng kể, nó được thúc đẩy bởi những cải thiện về năng lực công nghiệp

Tags: , ,

Chủ nghĩa thực dân dữ liệu: Dữ liệu đô hộ chúng ta thế nào?

Chủ nghĩa thực dân dữ liệu: Dữ liệu đô hộ chúng ta như thế nào?

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên đô hộ mới, một kỷ nguyên mà bạo lực và việc cướp đoạt cưỡng chế không còn là điều cần thiết để hiện thực thực dân có thể được thi hành.

Tags: , , , ,