Sau Biển Đông, sông Mekong là mục tiêu thôn tính tiếp theo của Trung Quốc

Cái giá để tạo ra tuyến vận chuyển mới cho hàng hóa Trung Quốc xâm chiếm khu vực là những tổn thất nặng nề về môi trường và xã hội của các nền kinh tế Đông Nam Á.

Tags: , , , ,


Nhận diện âm mưu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để chống phá ở vùng dân tộc thiểu số

Thế lực chống phá do nước ngoài bảo trợ đã tuyên truyền các hình thức “tôn giáo” riêng ở vùng dân tộc thiểu số như “Tin lành Đề ga” Tây Nguyên, “Tin lành riêng của người Mông”, “Phật giáo riêng của người Khmer”.

Tags: , ,