Về quan điểm vô vi của Lão Tử và vô vi của đạo Phật

Về quan điểm vô vi của Lão Tử và vô vi của đạo Phật

Con người ngày càng đánh mất chính mình trong xã hội hiện tại. Sự tranh giành về quyền lợi, vật chất đã làm mất dần những giá trị đạo đức. Quan niệm vô vi của Lão Tử và thế giới quan tương tự của Phật giáo đã góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Tags: , ,