Trần Thủ Độ – người trị quốc có ‘cái đầu lạnh’, công – tư phân minh

Trần Thủ Độ – người trị quốc có ‘cái đầu lạnh’, công – tư phân minh

Thái sư Trần Thủ Độ (1194 – 1264) là người đoạt vương vị cho nhà Trần. Đây là người “đạo diễn” cho một sự thay đổi triều đại; cũng là người mang trọng trách gánh vác Hoàng triều Trần thời kỳ đầu…

Tags: , ,

Trần Khát Chân và chiến công đánh tan quân Chiêm Thành

Trần Khát Chân và chiến công đánh tan quân Chiêm Thành

Năm Kỷ Tỵ (1389), vua Chiêm Thành lại dẫn quân tiến đánh kinh thành Thăng Long. Hồ Quý Ly chống cự nhưng trúng kế của giặc, thiệt hại nặng nề, phải bỏ chạy thục mạng. Trần Khát Chân lúc đó chỉ là quan võ cấp thấp, trẻ tuổi…

Tags: , ,

Một số vấn đề về tư tưởng Trần Nhân Tông

Một số vấn đề về tư tưởng của vua Trần Nhân Tông

Vua Trần Nhân Tông đã sống cuộc đời oanh liệt và hoành tráng, có những đóng góp to lớn và thiết thực cho dân tộc và Phật giáo.Thế thì, vua đã sống và hành động theo hướng nào, dưới sự tác động của những suy nghĩ tư tưởng gì?

Tags: , , ,

Bạch Thái Bưởi và cuộc thực hành canh tân của một người yêu nước

Bạch Thái Bưởi và cuộc thực hành canh tân của một người yêu nước

Là một trong số các nhà tư bản ngưởi Việt đầu tiên, Bạch Thái Bưởi là một nhân vật đặc biệt không chỉ về tài kỹ trị mà còn là người yêu nước thực hành tư tưởng canh tân với triết lý “Dân giàu thì nước mới giàu”.

Tags: , ,