Trần Thủ Độ – người trị quốc có ‘cái đầu lạnh’, công – tư phân minh

Trần Thủ Độ – người trị quốc có ‘cái đầu lạnh’, công – tư phân minh

Thái sư Trần Thủ Độ (1194 – 1264) là người đoạt vương vị cho nhà Trần. Đây là người “đạo diễn” cho một sự thay đổi triều đại; cũng là người mang trọng trách gánh vác Hoàng triều Trần thời kỳ đầu…

Tags: , ,

Thiền sư Khuông Việt – vị quốc sư đầu tiên của Việt Nam

Thiền sư Khuông Việt – vị quốc sư đầu tiên của Việt Nam

Quốc sư Khuông Việt (933 – 1011) không chỉ là một nhà tu hành mà còn là một nhà chính trị, một nhà ngoại giao tài ba của nước Việt. Trước ông chưa có ai được phong Tăng thống tại Việt Nam (lãnh đạo toàn bộ tăng chúng Phật giáo).

Tags: , , , ,


Lương Văn Can – một nhà kinh tế tiên phong trong lịch sử Việt Nam

Lương Văn Can – một nhà kinh tế tiên phong trong lịch sử Việt Nam

Không chỉ đổi mới tư tưởng về giáo dục, văn hóa, về lựa chọn con đường cứu nước, sự đi trước thời đại của Lương Văn Can còn thể hiện ở tư tưởng thực nghiệp, tầm tư duy kinh tế nhạy bén.

Tags: , , ,

Bạch Thái Bưởi và cuộc thực hành canh tân của một người yêu nước

Bạch Thái Bưởi và cuộc thực hành canh tân của một người yêu nước

Là một trong số các nhà tư bản ngưởi Việt đầu tiên, Bạch Thái Bưởi là một nhân vật đặc biệt không chỉ về tài kỹ trị mà còn là người yêu nước thực hành tư tưởng canh tân với triết lý “Dân giàu thì nước mới giàu”.

Tags: , ,