Cha con Đặng Tất – Đặng Dung: Một tấm lòng trung liệt

Cha con Đặng Tất – Đặng Dung: Một tấm lòng trung liệt

Xưa nay người trung với vua, với triều đình không hiếm. Nhưng lịch sử rất hiếm có những gia đình mà cả cha và con cùng một chí hướng, một dạ trung kiên, trung thành và hy sinh như cha con Đặng Tất – Đặng Dung.

Tags: , ,

Trận Tốt Động – Chúc Động: Xác quân Minh tắc nghẹn cả sông

Trận Tốt Động – Chúc Động: Xác quân Minh tắc nghẹn cả sông

Kết thúc trận chiến, số quân Minh bị quân Lam Sơn giết chết và chết vì giẫm đạp lên nhau lên đến hơn 5 vạn tên, chưa kể số giặc bị chết đuối mà theo các sử sách nước ta ghi lại một cách hình tượng hóa…

Tags: ,