Tấm lòng trung liệt của cha con Đặng Tất – Đặng Dung

Tấm lòng trung liệt của cha con Đặng Tất – Đặng Dung

Xưa nay người trung với vua, với triều đình không hiếm. Nhưng lịch sử rất hiếm có những gia đình mà cả cha và con cùng một chí hướng, một dạ trung kiên, trung thành và hy sinh như cha con Đặng Tất – Đặng Dung.

Tags: , , , ,

Cha con Đặng Tất – Đặng Dung: Một tấm lòng trung liệt

Cha con Đặng Tất – Đặng Dung: Một tấm lòng trung liệt

Xưa nay người trung với vua, với triều đình không hiếm. Nhưng lịch sử rất hiếm có những gia đình mà cả cha và con cùng một chí hướng, một dạ trung kiên, trung thành và hy sinh như cha con Đặng Tất – Đặng Dung.

Tags: , ,