Bàn về quy hoạch phát triển hạ tầng cho nghệ thuật ở Việt Nam

Bàn về quy hoạch phát triển hạ tầng cho nghệ thuật ở Việt Nam

Việc quy hoạch thẩm mỹ hay thiết kế một “thời kỳ phục hưng”, một “thế hệ vàng”… là không tưởng và phản nghệ thuật. Nhưng quy hoạch phát triển hạ tầng cho một đời sống nghệ thuật của người dân, cho tự do sáng tạo của nghệ sĩ lại là tối quan trọng,

Tags: