Cú sốc COVID-19 và số phận bấp bênh của giai cấp vô sản mới

Cú sốc COVID-19 và số phận bấp bênh của giai cấp vô sản mới

Vô sản mới, những người lao động phải làm công việc bấp bênh và nhiều rủi ro, nay lại càng đông đảo và sống trong một tình trạng còn bấp bênh hơn nữa bởi đại dịch COVID-19.

Tags: , , ,