Luật nhân quả không đơn thuần chỉ là luật thưởng phạt

Luật nhân quả không đơn thuần chỉ là luật thưởng phạt

Nhân quả thường được hiểu như một luật thưởng phạt. Bởi thế nhiều người sợ luật nhân quả, không dám làm ác, vì làm ác sẽ bị quả báo xấu mai sau. Hoặc ngược lại, có người cúng dường bố thí thật nhiều để mai sau thọ hưởng phước báo.

Tags: , ,