‘Poorly made in China’ – cuốn sách vạch trần sự thâm hiểm của doanh nhân Trung Quốc

Một cuốn sách rất cần đối mọi người Việt giai đoạn hiện nay, không chỉ cho các doanh nhân, mà cả cá lãnh đạo, để có đối sách cần thiết với người hàng xóm lạ kỳ.

Tags: , ,