Từ Hà Nội đến Sài Gòn – tóm lược một quá trình vận động của lịch sử dân tộc

Từ Hà Nội đến Sài Gòn – tóm lược một quá trình vận động của lịch sử dân tộc

Lịch sử Việt Nam như một quá trình dịch chuyển, định dạng và hình thành các trung tâm chính trị, mà ở đây chúng ta nghĩ tới trục nối dài từ Thăng Long nghìn năm đến đô thị trẻ Sài Gòn.

Tags: , , ,

Cách mạng Tháng Tám qua góc nhìn sử gia phương Tây

Cách mạng Tháng Tám qua góc nhìn sử gia phương Tây

Đã có nhiều sử gia phương Tây viết về Cách mạng Tháng Tám ở Việt Nam, với hàng chục tác phẩm được công bố trong suốt hơn 50 năm qua. Dù khách quan hay còn định kiến, các tài liệu đó cũng bổ sung cho chúng ta nhiều thông tin tương đối xác tín…

Tags: ,