Loạn 12 sứ quân và sự thực lịch sử

Một góc nhìn khác về loạn 12 sứ quân

Nguyên nhân thật sự là do Đinh Bộ Lĩnh… làm loạn? Quả thật, các nhân vật một khi thành công trong mưu đồ “tranh bá, đồ vương” đều được sử sách thời phong kiến tô vẽ thành các vị thánh. Còn dân gian lại sáng tác câu tục ngữ: Được: làm vua; thua: làm giặc.

Tags: , ,