Chùm ảnh: Nhà sàn cổ đẹp nhất Tây Nguyên của vua voi Ama Kông

Chùm ảnh: Nhà sàn cổ đẹp nhất Tây Nguyên của vua voi Ama Kông

Có kiến trúc tuyệt đẹp, nhà sàn cổ ở buôn Đôn của vua voi Ama Kông có tổng giá trị quy đổi bằng 12 con voi trên 60 tuổi có ngà dài. Đây cũng là nơi lưu giữ những kỉ vật vô giá về sự nghiệp của vị vua voi huyền thoại.

Tags: , , , ,

Chia rẽ sắc tộc – hệ lụy dai dẳng mà đế quốc thực dân để lại ở Việt Nam

Chia rẽ sắc tộc: Âm mưu thâm độc và hệ lụy mà đế quốc thực dân để lại ở Việt Nam

Có đủ sự tinh khôn và trải nghiệm trong các vấn đề dân tộc và thuộc địa, bọn thực dân đã khoác lên khái niệm “thượng” màu sắc phân biệt sắc tộc. Một hành động đầy man rợ…

Tags: , , ,

Mấy vấn đề về củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên

Mấy vấn đề về củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên

Bên cạnh kết quả đạt được, Tây Nguyên vẫn là địa bàn kinh tế – xã hội phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng; quốc phòng, an ninh tuy “yên nhưng chưa ổn”, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Tags: , ,

Nhận diện âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây bạo loạn, ly khai ở Tây Nguyên

Nhận diện âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây bất ổn ở Tây Nguyên

Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh, là một trọng điểm các thế lực thù địch tập trung chống phá trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, ly khai.

Tags: , ,