Chia rẽ sắc tộc – hệ lụy dai dẳng mà đế quốc thực dân để lại ở Việt Nam

Chia rẽ sắc tộc: Âm mưu thâm độc và hệ lụy mà đế quốc thực dân để lại ở Việt Nam

Có đủ sự tinh khôn và trải nghiệm trong các vấn đề dân tộc và thuộc địa, bọn thực dân đã khoác lên khái niệm “thượng” màu sắc phân biệt sắc tộc. Một hành động đầy man rợ…

Tags: , , ,

Mấy vấn đề về củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên

Mấy vấn đề về củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tây Nguyên

Bên cạnh kết quả đạt được, Tây Nguyên vẫn là địa bàn kinh tế – xã hội phát triển chậm, chưa tương xứng với tiềm năng; quốc phòng, an ninh tuy “yên nhưng chưa ổn”, còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Tags: , ,

Nhận diện âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây bạo loạn, ly khai ở Tây Nguyên

Nhận diện âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo gây bất ổn ở Tây Nguyên

Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh, là một trọng điểm các thế lực thù địch tập trung chống phá trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, ly khai.

Tags: , ,

Những điều cần biết về hình thái ‘Chiến tranh phi quy ước’ của phương Tây

Những điều cần biết về hình thái ‘Chiến tranh phi quy ước’ của phương Tây

“Chiến tranh phi quy ước” là loại hình chiến tranh mới, được Mỹ và các nước phương Tây thực hiện để lật đổ chính quyền đương nhiệm một số nước không theo “quỹ đạo” của họ.

Tags: , ,

Bản chất của vấn đề ‘nhân quyền’ trong ‘diễn biến hòa bình’ của phương Tây

Bản chất của vấn đề ‘nhân quyền’ trong ‘diễn biến hòa bình’ của phương Tây

Trong thời đại ngày nay, nhân quyền trở thành vấn đề đặc biệt phức tạp, do các thế lực cường quyền ra sức sử dụng nó làm công cụ thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”.

Tags: , , ,