Về đám ‘nịnh thần’ và những kẻ ưa nịnh trong bộ máy công quyền

Về đám ‘nịnh thần’ và những kẻ ưa nịnh trong bộ máy công quyền

Tặng quà từ ý nghĩa tốt đẹp ban đầu đã biến thành sự đối đãi của mối quan hệ trên – dưới nhiều nơi công quyền. Nó thậm chí được coi như một phần “nghĩa vụ” của cấp dưới.

Tags: , ,