Cái nhìn toàn cảnh về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Cái nhìn toàn cảnh về cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Thế giới hiện đại từ thập kỷ thứ nhất của thế kỷ 21 đã có những bước đi đầu tiên vào một thời đại kinh tế mới: thời đại kinh tế tri thức, số hóa, tự động hóa và toàn cầu hóa cao độ.

Tags: , ,


Quan điểm Marxist về nền công nghiệp tự động hóa ngày nay

Quan điểm Marxist về nền công nghiệp tự động hóa ngày nay

Là con đẻ của chủ nghĩa tư bản, nền công nghiệp tự động hóa là cơ sở cho cuộc đấu tranh vì một sự tự do đích thực của con người trong thế giới hiện đại.

Tags: , , , , ,