Giá – lương – tiền: Cuộc cải cách xương máu trước Đổi mới

Giá – lương – tiền: Cuộc cải cách xương máu trước Đổi mới

Cải cách “giá – lương – tiền” 1985 khiến nền kinh tế Việt Nam “vỡ trận”, hàng triệu gia đình khốn đốn, đẩy tình thế tới chỗ không thể tiếp tục chắp vá mô hình cũ, mà phải thay đổi hoàn toàn.

Tags: , , ,

Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam

Tăng trưởng kinh tế, chuyển đổi số và cải cách thể chế Việt Nam

Tăng trưởng nhưng không chú trọng đến tính bền vững của môi trường sống và tính minh bạch, giải trình của hệ thống đã dẫn đến những hệ lụy về tham nhũng, thất thoát, tổn hại môi trường và phân hóa giàu nghèo.

Tags: , ,

Thế tiến thoái lưỡng nan của tầng lớp trung lưu Việt Nam

Thế tiến thoái lưỡng nan của tầng lớp trung lưu Việt Nam

Ở Việt Nam, đường làm giàu nhanh thường là đường vòng, và tầng lớp trung lưu không có thế và lực khó giành ưu đãi về đồng vốn, về phân bổ tài nguyên và thường phải vận dụng cơ chế xin cho nhiều cạm bẫy.

Tags: , , ,

Lao động trình độ thấp và tương lai khó đoán định của một nền kinh tế

Lao động trình độ thấp và tương lai khó đoán định của một nền kinh tế

Chất lượng tăng trưởng liên quan chặt chẽ tới chất lượng nguồn nhân lực. Việt Nam không thể thoát khỏi mô hình tăng trưởng thâm dụng lao động giá rẻ khi lực lượng chính ở các công xưởng vẫn chỉ học hết cấp ba…

Tags: ,